محصولات

                       دستکش یکبار مصرف هلال طب                            دستکش یکبار مصرف پرگل                               دستکش یکبار مصرف پزشک ایران

                                              نایلونی – ضخیم                                           طراحی بین المللی- جهت مصارف عمومی                          نایلکسی – جهت مصارف پزشکی – بهداشتی 

                                        img-03                                           img-02                                                   img-01

                                      دستکش نایلونی نیک                                                دستکش نایلونی پرگل                                                  دستکش نایلونی هلال 

                                         جعبه ای – یکبار مصرف                                                             جعبه ای – یکبار مصرف                                                         جعبه ای-  یکبار مصرف

                                      nikjabe                                           pargolirani                                                   helaljabe                                                                

                                       دستکش نایلونی نیک                                                دستکش نایلکسی  تک                                                          Urine bag

                                          یکبار مصرف                                                                                         یکبار مصرف                                                                     کیسه ادرار صلیبی

                                      niktaki                                           nik                                                   urinbag